ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat.

V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a vymazat.

Kontrola ochrany soukromí

Mezi služby v rámci „Nestárni blbě“ patří:

 • Systém chytrých náramků Pepa v rámci systému Josef
 • Aplikace „Ochránce“
 • Propojené softwarové systémy a aplikace
 • Určený okruh pečujících, kteří jsou informováni

Služba je spojením jednoduché softwarové aplikace a hardwarových nástrojů a umožňuje využívaní mobilní aplikace Josef a Ochránce.  Existují dvě rovnocenné technické možnosti, podle preferencí každého seniora – mobilní aplikace a náramek. Signalizace z každého zařízení je spárována jen s okruhem pečujících; tzn. pokud se např. dva synové a dcera starají o pána, který upadne a potřebuje pomoc, zpráva je zaslána primárnímu pečujícímu a poté ostatním a mohou situaci obratem řešit. Obě formy (náramek i aplikace) disponují základními funkcemi, které mohou vyvolat SOS signál. Aplikace pak vyhodnocuje aktivity, které jsou v souladu s individuálním životním rytmem seniora. Pokud vše probíhá bez výrazných změn, zařízení to bere jako že je vše v pořádku.  

U každého klienta je nastaven primární pečující (partnerka, dítě, soused,..), který se dozvídá, že se seniorem něco není v pořádku a dostává SOS signál. Pokud nereaguje (např. není u telefonu), následuje SOS na strom pečujících – zpráva z aplikace koluje mezi pečujícími, dokud jí někdo „nezvedne“ – pečující pak dostanou informaci, že ten a ten člověk přijal SOS signál a situaci řeší. Po vyřešení může řešitel také napsat zprávu všem pečujícím, že např. „babička je v nemocnici, nenoste jí zítra nákup.“  

Systém si ukládá informace o SOS signálech na vzdálené servery. Jednou z možností je také poloha; tuto funkcionalitu lze vypnout, aby nedocházelo ke ztrátě soukromí. Zároveň však může jít o velmi cenný údaj např. u seniorů, kteří snadno ztrácí orientaci a „bloudí“, odchází z domů a nemohou najít cestu zpět. Dokonce lze nastavit, aby byl senior uvědoměn, že o jeho polohu někdo zažádal. To je velmi praktické pro situace, kdy rodina hledá, kam senior odešel a on sám zabloudil. Zařízení pak dá seniorovi sdělení, že jej někdo hledá, a tedy že pomoc se blíží. Pro uživatelskou přívětivost byla tato funkcionalita popsána v rámci krátkého videa, které je dostupné na webových stránkách služby (https://www.youtube.com/watch?v=Zpy8jfPzPZI).  

PEPA je prostředek, jehož fungování a využívání není regulováno obdobně jako tísňová péče. PEPA je aplikace fungující na datové síti, která zprostředkuje komunikaci mezi fyzickými osobami. Její výhodou je univerzálnost použití a nízké náklady. Ty tvoří samotný provoz sítě a aplikace (včetně podpory). Koncovými zařízeními jsou náramek nebo mobilní telefon. Aplikace nemá nároky na personál, je sdílena cílovou skupinou osob se zvýšeným rizikem zdravotně-sociálním, osobami blízkými včetně formálně i neformálně pečujících, lidmi v komunitě, mezi které lze zařaditi osoby, které se na využívání aplikace podílejí v rámci nebi nad rámec pracovních povinností bez nároku na specifickou odměnu. Aplikace je ideální jako součást péče o osamělé jedince, v rámci užší či šířeji pojímané rodiny, neformální komunity či formálního spolku. 

Celkové nastavení služby bylo v rámci projektu připomínkováno aplikačními garanty i dalšími sociálními službami, v rámci kterých byla aplikace testována tak, aby organizace mohly v budoucnu tuto službu nabízet jako fakultativní službu svým klientům.  

Pro propagaci služby byl navržen ve spolupráci s aplikačními garanty leták pro potenciální klienty (viz níže) a web služby http://zitsjistotou.cz/.  

JAKÉ ÚDAJE „NESTÁRNI BLBĚ“ SHROMAŽĎUJE

Chceme, abyste věděli, jaké typy informací shromažďujeme, když naše služby používáte

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytovat lepší služby Když nejste přihlášeni k účtu „Nestárni blbě“, shromažďované údaje ukládáme za pomoci unikátních identifikátorů spojených s prohlížečem, aplikací nebo zařízením, které používáte. Pomocí nich dokážeme například uložit vaše předvolby pro účely dalších návštěv, například preferovaný jazyk nebo to, zda se vám mají zobrazovat relevantnější výsledky vyhledávání či reklamy založené na vaší aktivitě.

Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa. Společnost shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Bližší informace o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně jsou k dispozici na [https://josef.zitsjistotou.cz/].  

Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely: 

 • účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas, 
 • zpracování, které je nezbytné pro plnění Smlouvy, užívání Produktu dle Smlouvy 
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti, či třetí strany, 
 • plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony; 
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů; 

Zákazník projevuje svůj výslovný souhlas se zpracováním, uchováním a kategorizací identifikačních a provozních údajů Zákazníka. 

Pokud není prostřednictvím právní úpravy nebo dokumentací Společnosti upravující problematiku zpracování a ochrany osobních údajů stanovena delší doba, jsou osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Smlouvy, dále nejvýše po dobu 10 let po ukončení Smlouvy. 

Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, a to v rámci Evropské Unii (zejména v České republice), v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. 

Zákazník prohlašuje, že: 

 • obdržel řádné a úplné informace o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů; 
 • dostal poučení o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytnul a poskytuje Společnosti dobrovolně, a v případě, že poskytl Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů nad rámec údajů nezbytných pro plnění Smlouvy, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti; 
 • byl poučen o svých právech spojených s ochranou osobních údajů a jejím uplatněním, dále že jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 
 • Zákazník prohlašuje, že ve vztahu ke Klientům zajistil dodržení veškerých právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů Klientů, zejména pak že Zákazník disponuje příslušnými souhlasy Klientů se zpracováním, uchováním a kategorizací identifikačních a provozních údajů Klientů a že Klienti byli Zákazníkem řádně a úplně informováni o všech skutečnostech spojených se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů Klientů a obdrželi veškerá poučení o právech spojených s jejich osobními údaji a ochranou a prosazováním těchto práv.    

Informace o vaší poloze

Informace o poloze zařízení shromažďujeme, když používáte naše služby. Na základě těchto informací vám poskytujeme SOS signál a místo vašeho blízkého, který potřebuje pomoc.

Vaši polohu lze s různou přesností zjistit těmto způsoby:

 • GPS a další data senzorů z vašeho zařízení
 • IP adresa
 • Aktivita ve službách „Nestárni blbě“, jako je vyhledávání a místa označená jako domov nebo práce

Ke shromažďování a ukládání informací používáme různé technologie, včetně souborů cookie, pixelových značek, místního úložiště, jako je webové úložiště prohlížeče, mezipaměti dat aplikací, databází a protokolů serverů.

PROČ „NESTÁRNI BLBĚ“ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Údaje využíváme ke zdokonalování služeb a vyslání SOS signálu. Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k těmto účelům:

Poskytování služeb

Vaše informace využíváme k poskytování služeb, jako je zpracování vyhledávaných dotazů za účelem zobrazení výsledků a vyslání případného SOS signálu.

Údržba a zdokonalování služeb

Na základě vašich informací také zajišťujeme, aby naše služby fungovaly, jak mají, například sledujeme výpadky nebo odstraňujeme problémy, které nám nahlásíte. Vaše informace navíc využíváme k vylepšování služeb – například když zjistíme, které vyhledávací dotazy nejčastěji obsahují překlepy, můžeme zdokonalit funkce kontroly pravopisu používané v našich službách.

Vývoj nových služeb

Informace, které shromažďujeme v rámci stávajících služeb, nám pomáhají s vývojem nových služeb systému Josef.

Poskytování personalizovaných služeb

Shromažďované informace používáme k přizpůsobení služeb vašim potřebám, včetně poskytování doporučení, personalizovaného obsahu a přizpůsobení zařízení podle zvyku konkrétního seniora.  Například Kontrola zabezpečení přináší bezpečnostní tipy přizpůsobené tomu, jak používáte služby „Nestárni blbě“.

Komunikace s vámi

Informace, které shromažďujeme, například e-mailovou adresu, používáme, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Například vám můžeme odeslat oznámení, když zjistíme podezřelou aktivitu, jako je přihlášení k vašemu účtu „Nestárni blbě“ z neobvyklého místa. Případně vás můžeme informovat o připravovaných změnách a vylepšeních našich služeb. A když kontaktujete společnost „Nestárni blbě“, ponecháme si záznam o vašem požadavku, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů.

Ochrana našich uživatelů i veřejnosti

Na základě shromažďovaných osobních údajů vylepšujeme zabezpečení a spolehlivost našich služeb. Patří sem odhalování, prevence a reagování na podvody, zneužití, bezpečnostní rizika a technické problémy, které by mohly poškodit „Nestárni blbě“, naše uživatele nebo veřejnost.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Nastavení ochrany soukromí

Nad typem shromažďovaných informací a způsobem jejich využití máte kontrolu. Podmínky jsou vždy uvedeny ve smlouvě a každý klient má právo odstoupit či neposkytnout údaje dle svého uvážení.

Vaše osobní údaje

Spravujete své kontaktní údaje, jako je jméno, e-mail nebo telefonní číslo.

Export, odstranění a smazání informací

Chcete-li svá data zálohovat nebo je použít s jinou službou mimo „Nestárni blbě“, můžete kopii obsahu ze svého účtu „Nestárni blbě“ exportovat, resp. požádat o jeho export a případné vyřazení z databáze a trvalé odstranění.

 • Smazat obsah z konkrétních služeb „Nestárni blbě“.
 • Smazat konkrétní služby „Nestárni blbě“, včetně vašich informací přidružených k těmto službám.
 • Smazat celý účet „Nestárni blbě“.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Naše služby obsahují zabezpečení, kterými chráníme vaše údaje. Všechny služby „Nestárni blbě“ mají integrované bezpečnostní funkce, které vaše údaje nepřetržitě chrání. Statistiky, které získáváme při správě služeb, nám pomáhají zjišťovat a automaticky blokovat bezpečností hrozby, aby se k vám vůbec nedostaly. Pokud odhalíme něco nebezpečného, o čem byste podle nás měli vědět, informujeme vás o tom a pomůžeme vám zajistit lepší ochranu.

Usilovně pracujeme na tom, abychom vás i „Nestárni blbě“ ochránili před neoprávněným přístupem, pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Pomocí šifrování uchováváme vaše data během přenosu v soukromí.
 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti „Nestárni blbě“, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat. Osoby s tímto přístupem jsou smluvně vázány přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

EXPORT A VYMAZÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Kdykoli můžete kopii svých údajů exportovat nebo údaje z účtu „Nestárni blbě“ smazat. Chcete-li svá data zálohovat nebo je použít s jinou službou mimo „Nestárni blbě“, můžete kopii obsahu ze svého účtu „Nestárni blbě“ exportovat.

Chcete-li informace smazat, máte tyto možnosti:

 • Smazat obsah z konkrétních služeb „Nestárni blbě“.
 • Smazat konkrétní služby „Nestárni blbě“, včetně vašich informací přidružených k těmto službám.
 • Smazat celý účet „Nestárni blbě“.

DŮVĚRNÉ INFORMACE 

Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Produkt je unikátním technickým a technologickým řešením. Při sjednávání spolupráce a závazkového vztahu Společnosti a Zákazníka, v souvislosti s plněním dle Smlouvy a užíváním Produktu si Smluvní strany poskytují informace provázané s Produktem, které si Společnost s ohledem na unikátnost Produktu přeje chránit, přičemž příjemcem těchto informací je zpravidla Zákazník.  

Jakákoli informace související s Produktem poskytnutá při veškerých jednáních Smluvních stran se považuje za obchodní tajemství a důvěrnou informaci ve smyslu § 504 a 1730 odst. 2 občanského zákoníku, a to bez ohledu na způsob, kterým byla poskytnuta (ústně, v listinné podobě, powerpointovou prezentací, v elektronické podobě apod.). 

Informacemi podle předchozího odstavce se rozumí zejména (nikoli však pouze) informace týkající se Produktu, jeho podstaty, fungování, technického a technologického řešení, výzkumných a vývojových záměrů spojených s Produktem, technických dat procesů a komponent Produktu, popisů používaných postupů a metod, výsledků měření a záznamů z měření spojených s Produktem, technických popisů procesů provázaných s Produktem, informace týkající se projektové a výrobní dokumentace, jakékoli další a související know-how (dále jen „Důvěrné informace“). 

Informace dle přechozích odstavců není Důvěrnou informací v případě, že:  

 • Společnost poskytla písemný souhlas s jejím poskytnutím 
 • jedná se o informaci, která byla Společností dříve zveřejněna, například v tisku, na internetu, ve veřejně přístupné prezentaci apod., 
 • jde o informaci všeobecně známou, zejména pak z odborných publikací, jako součást vědeckého poznání apod., 
 • je vyžádána soudem, státním zastupitelstvím, věcně příslušným správním orgánem, případně jiným orgánem veřejné moci na základě zákona a je použita pouze k tomuto účelu 
 • byla Zákazníkovi prokazatelně známa již z dřívější doby jinak než ze styku se Společností. 

Důvěrné informace mohou být Zákazníkem použity výhradně k pro účely užívání Produktu a k plnění dle Smlouvy. Zákazník se zavazuje zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost. Zejména se Zákazník zavazuje Důvěrné informace žádným způsobem nezveřejňovat, nepředat je třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni v souvislosti s užíváním Produktu a plněním dle Smlouvy. Zákazník se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem užívání Produktu a plnění Smlouvy. 

Zákazník je povinen Důvěrné informace chránit a činit opatření k ochraně Důvěrných informací. Zákazník se zavazuje nesdělit či nezpřístupnit žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, včetně zaměstnanců a obchodních či jiných partnerů, nevyužít ji k vlastnímu prospěchu, prospěchu třetích osob, nebo jinak nezneužít. 

Zákazník se zavazuje zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie Důvěrných informací, a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

Závazky vyplývající z tohoto článku VOP k ochraně Důvěrných informací, trvají po dobu smluvního vztahu Společnosti a Zákazníka a dále po dobu pěti (5) let ode dne ukončení Smlouvy. 

DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM 

Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených za využití Produktu Zákazníkem, která jsou prostřednictvím sítě internet zasílána do úložiště (cloudu) a tam archivována. 

Za bezpečnost uložených či pořízených dat je proto odpovědný Zákazník. Zákazník se při užívání Produktu zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné. 

Zákazník bere na vědomí, že data přenášená prostřednictvím bezdrátového či radiového spojení mohou být poškozena, znehodnocena či ztracena. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku postupu Zákazníka či třetích osob ve vztahu k bezdrátovému či radiovému spojení, přenosu dat a jejich uložení a archivaci na koncovém zařízení. 

V případě využití cloudového úložiště jsou veškeré shromážděné informace Společností uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti v případě nutnosti servisního zásahu apod. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Společnost dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená právními předpisy. 

Při použití Produktu a oběhu dat prostřednictvím cloudových služeb jsou používány „cookies“. Termínem „cookies“ se rozumí data, resp. krátké textové soubory, které jsou aktivní pouze během jedné uživatelské relace a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Umožňují zaznamenat informace o uživatelské relaci. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Produktu, případně Softwarového produktu. 

ZÁRUKA ZA JAKOST PRODUKTU 

Společnost poskytuje záruku za jakost Produktu, že Produkt bude mít po dobu dvanácti (12) měsíců, počínaje převzetím Produktu Zákazníkem, vlastnosti předvídané Smlouvou a bude po tuto dobu způsobilý k užití k účelu předvídanému Smlouvou.  

Záruka za jakost Produktu rovněž zahrnuje funkčnost Softwarových produktů, přičemž záruka se vztahuje pouze na funkčnost nejaktuálnějších verzí Softwarových produktů, nikoli na starší verze, a to po dobu trvání Licence. To vše pouze v případě, že Zákazník akceptoval doporučení týkající se optimální specifikace Produktu dle odst. 3.1., řádně zajistil instalační podmínky Produktu a provedl jeho instalaci, a to na technicky a technologicky kompatibilní přístroje, a že nedošlo k porušení žádné další povinnosti Zákazníkem. Společnost neodpovídá za jakékoli výpadky funkčnosti Produktu způsobené v důsledku výpadků internetového připojení či radiového a jiného signálu, na které se záruka za jakost Produktu nevztahuje. 

Záruka za jakost Produktu se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Produktu zjištěné Zákazníkem v záruční době. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 občanského zákoníku. 

Záruka za jakost Produktu se uplatní pouze za předpokladu, že Produkt byl řádně, bezchybně nainstalován, že je Produkt používán v souladu s návodem k obsluze a že není používán neodborným či nepřiměřeným způsobem a je užíván spolu s technicky a technologicky kompatibilním zařízením. Nárok na záruku za jakost Produktu Zákazníkovi nevznikne v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti a při užívání Produktu nepostupuje dle pokynů Společnosti. 

Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla: 

 • neodbornou či jakkoli chybnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním údržby a péče o Produkt, dále také instalací a zprovozněním na nevhodném zařízení; 
 • opotřebením způsobeným běžným užíváním Produktu nebo mechanickým poškozením Produktu; 
 • v případě poškození či dysfunkce Produktu v důsledku viru či výpadku nebo porucy internetového připojení, bezdrátového či radiového spojení; 
 • neautorizovanými změnami Produktu provedenými Zákazníkem či třetí osobou s vědomím Zákazníka, provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Produktu Zákazníkem či v důsledku opravy Produktu Zákazníkem; 
 • použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen doložit jeho legální původ; 
 • používáním Produktu v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy limitním podmínkám pro běžné užívání Produktu či užíváním Produktu v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu; 
 • působením vyšší moci. 

REKLAMACE 

Reklamaci Produktu je možné uplatnit písemně u Společnosti na kontaktní údaje Společnosti uvedené ve Smlouvě. 

Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: (a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka; (b) specifikaci Produktu, resp. identifikaci a popis konkrétní části či funkcionality Produktu a detailní popis reklamované vady či jejich projevů; (c) specifikaci Smlouvy. 

Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Produktu, zejména na výzvu Společnosti jí umožnit přístup k Produktu a všem Zařízením, která Produkt Zákazníka obsahuje. 

Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Občanským zákoníkem. 

Při převzetí Produktu k reklamaci vystaví Společnost Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. 

Strany sjednaly, že v případě vad Produktu nemůže Zákazník odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je Společnost připravena: (a) vady Produktu odstranit či zajistit výměnu vadných komponent Produktu za bezvadné, (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vad či výměně Produktu za bezvadné a v rozumném čase takto učiní. 

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka písemně prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. Jestliže Společnost uznala vadu Produktu či některé jeho komponenty a rozhodne se toto vyměnit za nový kus stejného typu Produktu či jeho komponenty, předá po vyřízení reklamace nový Produkt či jeho komponentu Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání. V případě, že se Společnost rozhodne zajistit opravu Produktu, opravu Produktu provede a vystaví písemné potvrzení o opravě Produktu a době jejího trvání.  

Po skončení reklamačního řízení bude Produkt bezodkladně převzat zpět Zákazníkem. 

ODPOVĚDNOST SPOJENÁ S PRODUKTEM 

Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka v souvislosti s Produktem, které vyplývají ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku této újmy. 

Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada, zejména (nikoli však výlučně) výpadky, prostředku komunikace na dálku, např. internetového připojení, bezdrátového či radiového spojení, používaného Zákazníkem či Společností či selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila nebo které vzniklo bez přímého zapříčinění Společnosti. 

Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením povinnosti Společnosti, která Společnosti vyplývá z právních předpisů, Smlouvy nebo VOP. 

Společnost neodpovídá za újmu vyplývající, přímo či nepřímo vzniklou v důsledku či v souvislosti s poruchami a disfunkcemi Produktu, ztrátou uložených dat nebo použitím či nepoužitím Produktu a příruček k němu. 

Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že se převzetím Produktu stává osobou, která má nad Produktem dohled. Společnost neodpovídá za újmu či jakoukoli škodu, která byla způsobena Produktem samotným, resp. kterou způsobil Produkt sám od sebe. 

Zákazník prohlašuje, že srozuměn s tím, že se v případě Produktu nejedná položku běžně a primárně určenu pro vlastní osobní potřebu uživatelů, resp. že by Produkt neměl být užíván pro vlastní osobní potřebu uživatelů a nemá tedy spotřebitelský charakter. Jedná se o výrobek určený a převážně užívaný k podnikatelským, resp. jiným než spotřebitelským účelům, proto se neuplatní § 2939–2942 občanského zákoníku.  

V případech, v nichž je dána odpovědnost Společnosti za vzniklou újmu, nese Společnost odpovědnost za újmu maximálně do výše ceny Produktu bez DPH dle Smlouvy.  

Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo výpadky při fungování Produktu z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu. 

Společnost nenese odpovědnost za funkčnost jakýchkoli softwarových či hardwarových řešení, jejichž původci není Společnost nebo jejichž užívání spolu s Produktem nebylo Společností schváleno. 

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ 

Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na kontaktním telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 8:00 do 20:00 hod, případně kdykoli dle potřeby e-mailem. 

Podpisem Smlouvy Zákazník uděluje svůj výslovný souhlas k pořizování a uchovávání nahrávek a telefonických hovorů se Zákazníkem ze strany Společnosti. Případně i archivace jakékoli jiné komunikace mezi Smluvními stranami vzniklé v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktu prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat po dobu trvání Smlouvy a následně po jejím ukončení na dobu nezbytně nutnou. Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby Společnost zaznamenávala komunikaci mezi Smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. V případě zaznamenaných dat se Společnost zavazuje zamezit jejich zneužití. 

Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi sdělení spojená se Smlouvou, VOP a otázkami přímo či nepřímo souvisejícími s Produktem, jeho užíváním, případně i jakákoli reklamní sdělení. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na prostřednictvím e-mailové komunikace či jakýmikoli jiným, vhodným komunikačním kanálem. 

Komunikace ze strany Zákazníka probíhá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailové komunikace na kontaktní e-mailové adresy Společnosti, které byly Zákazníkovi sděleny. 

Veškerá sdělení se považují za doručené v okamžiku, kdy se ocitnou v dispoziční sféře adresáta. Pokud Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové schránky Společnosti. Případné doručení sdělení např. do nevyžádané pošty Zákazníka a skutečnost, že se s ním Zákazník v důsledku toho neseznámil, nejde k tíži Společnosti a není v žádném ohledu rozhodné. 

Společnost není odpovědná za případnou újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem. 

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD A SPOLUPRÁCE S REGULAČNÍMI ORGÁNY

Tyto zásady ochrany soukromí pravidelně kontrolujeme a zajišťujeme, aby zpracování vašich informací probíhalo v souladu s těmito zásadami.

Přenosy dat

předpisy na ochranu dat se v různých zemích liší, přičemž některé poskytují větší ochranu než jiné. Bez ohledu na to, kde se vaše informace zpracovávají, používáme stejnou ochranu popsanou v těchto zásadách. Také dodržujeme určité právní rámce související s předáváním osobních údajů.

Když obdržíme formální písemnou stížnost, budeme osobu, která ji podala, kontaktovat. K vyřešení všech stížností ohledně přenosu dat, které nelze vyřešit přímo s vámi, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Požadavky Evropské unie

Pokud se na zpracování vašich osobních údajů vztahují právní předpisy Evropské unie (EU), poskytujeme ovládací prvky popsané v těchto zásadách, s pomocí kterých můžete uplatnit své právo požádat o přístup, aktualizaci, odstranění nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Také máte právo odmítnout zpracování osobních údajů nebo své osobní údaje exportovat do jiného zařízení.

Pokud máte další otázky nebo požadavky související s vašimi právy, můžete kontaktovat společnost „Nestárni blbě“ a naše oddělení pro ochranu osobních údajů. Pokud budete mít obavy ohledně svých práv na základě místních právních předpisů, můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správu osobních údajů vykonává:

„Nestárni blbě“ Družstevní 580, 345 06 Kdyně

Identifikační číslo: 04469241

Právní forma: Spolek

Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely popsané v těchto zásadách, a to na základě alespoň jednoho z těchto právních důvodů:

S vaším souhlasem

Žádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely a máte právo souhlas kdykoli odvolat. Žádáme například, abyste souhlasili s poskytováním personalizovaných služeb. Službu k poloze musíte povolit:

Když sledujeme oprávněné zájmy

Vaše informace zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran a používáme při tom vhodná bezpečnostní opatření, která chrání vaše soukromí. To znamená, že vaše informace zpracováváme například pro tyto účely:

 • Poskytování, údržba a zdokonalování našich služeb, aby splňovaly potřeby našich uživatelů.
 • Vývoj nových produktů a funkcí, které našim uživatelům budou užitečné.
 • Pochopení, jak lidé naše služby používají, abychom je mohli zajišťovat a zdokonalovat.
 • Přizpůsobení služeb za účelem zajišťování lepšího uživatelského dojmu (a v relevantních případech zajištění věkové přiměřenosti obsahu)
 • Marketingová činnost, kterou uživatele informujeme o našich službách.
 • Zjišťování, zabraňování a jiná řešení proti podvodu, zneužití a bezpečnostním či technickým problémům s našimi službami.
 • Ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti „Nestárni blbě“, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy, včetně zveřejňování informací orgánům státní správy
 • Provádění výzkumu, kterým vylepšujeme služby pro uživatele a k prospěchu veřejnosti.
 • Plnění závazků k našim partnerům, jako jsou vývojáři a držitelé práv.
 • Uplatňování právních nároků, včetně prošetřování potenciálních porušení příslušných smluvních podmínek.

Když splňujeme zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, když k tomu budeme mít zákonnou povinnost, například v případě, kdy reagujeme na soudní či správní řízení nebo vymahatelnou žádost orgánů státní správy. Dalším příkladem jsou právní povinnosti, které vyžadují, abychom uchovávali určité údaje pro účely, jako je vedení finančních záznamů (například informace o platbách odeslaných společnosti „Nestárni blbě“ pro daňové nebo účetní účely).